Системата БОНУС - МАЛУС

Системата „БОНУС-МАЛУС”

   Същността на системата „Бонус-малус” е да направи полиците „Гражданска отговорност” скъпи за водачите, които често причиняват ПТП, а на по-внимателните да предостави по-големи отстъпки. „Бонус-малус”-терминът може да се преведе като ”отстъпка-надбавка”. „Бонус” - отстъпка, се дава за безаварийно шофиране, а „малус” е надбавка за количеството аварии, които водачът има към момента на сключването на застрахователния договор. Тази система е икономически стимул за добро шофиране и работи в почти всички страни. При нея всеки нововключен в съвкупността обект застава на нулевото стъпало и плаща основната застрахователна вноска. Ако през следващата година застрахованият няма регистрирано плащане от застрахователя, той се придвижва по стъпалото с бонус отстъпките, но ако има плащане от застрахователя, надбавките му се увеличават. Така всяка следваща година е съпроводена със съответната отстъпка или надбавка към основната застрахователна вноска. Не променят позицията си само онези застраховани, които са достигнали максималната отстъпка и не заявяват претенции към застрахователя за плащане, и онези, които се намират на максималното малусово стъпало и имат претенция за плащане.

     Въпреки голямото разнообразие в нейното организиране, системата има за цел намаляване броя на щетите. В Белгия след нейното прилагане е регистрирано намаление с 19% . За  Германия, след въвеждането и на „малус”, намаляването на честотите на щетите е с 13%, а във Франция - около 20%.

  През последните години в България при сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите трябва да отговорим на въпроса в полиците: „Имате ли през последните години ПТП, причинено по ваша вина?” и ако отговорът е „да”, то задължително трябва да отбележим и колко пъти. Това не е излишен въпрос и при наличие на натрупана база данни, структурирана с помощта на МВР /КАТ/ за предоставена информация относно пътни инциденти и свързани с тях административни и наказателни дела през последните поне 2 години, може да се прилага отстъпка или надбавка към премията. Така застрахователите ще могат да приложат изпълнението на системата „Бонус-малус”, обвързана не с превозното средство, а с водача на автомобила.

      Коефициентът при „Бонус-малус” отразява степента на опитните водачи и се базира на броя /или липсата/ на произшествия, в които водачът е признат за виновен. Системата трябва да е така структурирана, че при продаване на автомобила или при смяна на застрахователната компания тези надбавки или отстъпки да не отпаднат. Водачът е свързан с досие за неговите ПТП-та на пътя и при покупката на нов автомобил той трябва да е в същия клас на системата, а не да започне отначало.

     Страни като Ирландия, Финландия, Великобритания нямат “малус” клас, предвид факта,  че и  при прилагане на смесената система голямата част от застрахованите попадат  в нейната бонусова част. В Европа преобладаващо се прилага класическият вариант на комбиниране между „бонус” и „малус”. Превантивният ефект на комбинираната система е по-голям, тъй като икономическите стимули са по-силно изразени. При нея има не само поощрения за добрите водачи, но и санкции за лошите.

      В Португалия системата е така организирана, че след две години без щета застрахованият се покачва в бонус клас. Колкото повече класове има една система “Бонус-малус”,  толкова по-дълго време в години е необходимо на водача за достигане на най-ниското ниво на застрахователна премия. Този период е най-дълъг в Германия – 25 години. В Германия, Испания, Австрия има процентно участие на застрахованите в покриването на щетите, регламентирано в общите условия  на застраховката. Това е самоучастието за млади шофьори до 25 години. Статистиката ни показва, че колкото процентът на участието на застрахования в покриването на щетите е по-голям, толкова по-силно е изразен стимулът за превантивно поведение на застрахования.

      Според статистиката при огромното мнозинство от случаите на катастрофи  важна роля преди всичко има човешкият фактор, а  не  техническото състояние на превозните средства.  Тази теза се потвърждава и от факта, че 80%  от злополуките възникват в резултат на грешка от страна на водача. Ето защо застрахователният договор трябва да бъде за всеки водач, обвързан с превозните средства, които управлява и да му бъде определен класът, в който попада  в зависимост от причинените от него произшествия на пътя. В Германия, където работи системата „Бонус-малус”, ако при ПТП щетата не надвишава 500 евро, застрахователното дружество предлага на водача да избира – да плати сумата /тогава неговият коефициент в системата няма да се промени/ или застрахователната компания да плати с всичките последствия за него.             

      Испания, Португалия, Швеция, Германия са включили като фактор, определящ премията по застраховка „Гражданска отговорност", и бонус за жени, който варира от 10 до 40 процента за различните страни. Младежите имат следната щетимост /повтаряемостта е по години/: започва  от 21,3% /18-24г./ и пада до 15,5% /25-30г./

       Белгийските застрахователи анализират през 1997 г.  сключените застраховки /14 505 полици/ и определят щетимост 14,6%.  Вземат под внимание пол, възраст на водача /като определят 4 класа: 18-24 г.,  25-30 г.,  31-60 г. и > 60 г./, района на управление на автомобила, местоживеене на шофьора  и управляващия автомобила като професионалист или начинаещ. Например: разделянето на села/градове е: Скала при селата: 46,2%-250,4%; Скала при градовете: 52,0%-268,2%.

      За да се прецени увеличението по „Малус”, е необходимо да се конкретизира намалението по „Бонус”. Освен това за правилната преценка на увеличението, респективно намалението, трябва да се изгради т. нар. таблица за щетите, в която претърпелите ПТП да се разпределят по размер на щетите и по години със или без регистрирана катастрофа.  

       Статистическите наблюдения върху развитието на риска показват, че причините за настъпване на едно ПТП могат да бъдат свързани пряко или косвено с няколко рискови обстоятелства, които оказват различно влияние върху размера на причинените вреди /имуществени и неимуществени/. Едни от тях могат да се измерят обективно, други обаче, свързани със самото МПС или шофьора, трудно могат да се обхванат при калкулирането на застрахователната премия.  За настъпването на ПТП влияние оказват: рискови обстоятелства, свързани с автотранспортното средство, с неговия водач, с външни рискови обстоятелства. Към първата група спадат: видът и мощността на автомобила, моделът и годината на производство, мястото на паркиране и собствеността на МПС.

    При някои държави с дългосрочно регламентирано прилагане на системата „Бонус-малус”, придружено с по-големи отстъпки, съответно и с по-строги надбавки от основната застрахователна премия, честотата и тежината на щетите е най-ниска.

          Въвеждането на системата „Бонус Малус”  в България  би довело до  резултати като:
- Засилване  икономическите стимули за застрахованите и намаляване на честотата и тежината на щетите, свързани с ПТП;
- Намаляване плащанията на застрахователите, поради намалението честотата и тежината на щетите;
- Намаляване на застрахователната премия, при по-малка щетимост.
 
        Ако системата се въведе в България за автомобила, а не всеки водач да има свое досие относно своите произшествия на пътя, ще се усложни прилагането на системата „Бонус-малус”, защото отговорността не е на автомобила, а шофьорът е отговорен за безопасността на пътя. Може да се вземе за пример Русия, която е въвела по този начин системата, но след 3-4 години прави промяна в закона. Получава се така, че при смяна на автомобила застрахователната история на водача - положителна или отрицателна, се нулира. При покупка на нов автомобил той започва от нулата, т.е. коефициентът бонус-малус /Кбм/ ще бъде равен на единица /100%/. Когато отиде в застрахователното дружество, такъв водач може да обяви, че се застрахова  за първи път.

       В Европа, ако собственикът при застраховка на своя автомобил заяви,  че преди това не е бил застрахован, получава максималната ставка – 2.5.  На следващата година, ако няма злополука, получава отстъпка.

       Висока е премията, която трябва да платят най-“лошите” водачи. При едно виновно причинено ПТП на година бонусът  му спада  с 20%,  за  две - с 40%, а за три - с 60%. Това увеличение е различно за всяка страна в зависимост от изплатените обезщетения.  Общият размер на отстъпките от основната застрахователна премия трябва да  бъде равен на общия размер от надбавките към нея. Или колкото по-строг е „малус”-ът, толкова по-силно е изразен „Бонус”-ът /по-голяма максимална отстъпка след по-кратък срок/ и обратно. Задължително се предвиждат степенувани санкции за застрахованите, които имат повече от едно застрахователно плащане през годината.

      Системата “Бонус-малус” е зависима от наличията или отсъствията на застрахователни плащания в периода на действие на договора. Така тази система е свързана, от една страна, с водача, а, от друга - с транспортното средство. На практика това изглежда така: всяка година безупречният водач получава отстъпка 5%  и  попада в друг клас. Максималният брой отстъпки по застраховка „Гражданска отговорност” или най-ниското стъпало „бонус”, което може да достигне  водач, е  50%. Тази отстъпка може да бъде получена след 10 години безаварийно шофиране. Така, ако по време на едногодишния договор автомобилът попадне в ПТП и неговата застрахователна компания осъществи плащане към потърпевшия, то на втората година при сключването на застрахователната полица водачът ще плати  повече.

       Особено важна роля за дейността, свързана с увеличение на отговорностите на НББАЗ, се явява наличието на единна информационна система за България. Информационният център към Гаранционния фонд трябва да предоставя цялостната база данни в съответствие с Кодекса за застраховането и Четвъртата автомобилна директива.
Най-важното за рационалното функциониране  на системата „Бонус-Малус” е предпоставката да съществува добре организирана и сегментирана статистическа информация. В някои страни, когато застрахованият сменя застрахователната си компания, е необходимо да предоставя документ от последния си застраховател на новия за претърпените и  причинените  от  него щети през последните 1, 2 или 3 години, при което отново да се отразява “бонус” или “малус”. Следователно в името на справедливостта застрахованият трябва да върви с досието си като водач  на автомобил.

     За да се избегне преминаването на водачите с пътни инциденти от една застрахователна компания в друга и прикриването на виновно причинени ПТП-та, трябва да има една обща информационна база, която трябва да натрупа статистически данни за клиентите и определянето им в клас. Но това трябва да бъде единна система, прилагаща се от всички застрахователи без изключение. Във Франция например са били необходими пет години за натрупване на данни за водачите и реализирането на системата.

     Но дори и създаването на единна информационна база данни не гарантира решаването на проблема за „Бонус-малус”.  С  базата данни ще работят застрахователите само когато се създаде комуникация между тях, която да осигури достъп on-line до нея във всяка част от страната.

   Сега застрахователите са принудени да използват и да се доверят на данните, предоставени от клиентите, които, използвайки това състояние, често прикриват предишните си произшествия при сключването на застраховката. Но ако се въведе условието, че при невярна информация застрахователят може да прекрати преждевременно договора и да не върне платената премия,  нещата може да се променят. Автомобилистите трябва да се наказват за даване на невярна информация, а застрахователите - за необосновано завишаване стойността на полицата.
     
      Докато няма единна система, винаги ще има водачи, които ще се опитват  да се „спасят” и да скрият своите ПТП-та. Разбира се, тук става въпрос за произшествията, причинени по вина на водача. Прилагайки системата „Бонус-малус”, застрахователите трябва да насърчават безопасното шофиране. Да се реши проблемът ще позволи  проследяването на застрахователната история на водача в рамките на една компания, както е прието в европейските страни.  

    От друга страна, е възможно възникване на определени трудности, касаещи застраховането на юридически лица, а също така и граждани, сключващи застраховка „Гражданска отговорност”, без ограничение на количеството водачи, допуснати до управление. Поради това, е необходимо точно формулиране на процедурата по сключване на договорите с такива категории собственици, така че застрахователните компании да могат да спазват точни инструкции.

        Системата “Бонус-малус” се явява алтернатива на приетата система на изчисляване на застрахователните премии. Ежегодната сума се определя не от твърди параметри /показатели/, като стажа и възрастта, а от историята на инцидентите с водача.  Тази схема очевидно е изгодна за неопитните водачи, на които се дава шанс да се проявят в положителна светлина и да не плащат много, при условие че не попадат в ПТП. Освен това, всеки застрахован ще плаща за година сума, съответстваща на неговата аварийност, независимо от опита и възрастта.

Прилагането на системата „Бонус-малус” е възможно само при нейното  регламентиране на национално ниво. Или по-точно:
- Всички застрахователи в България, които се занимават с автомобилно застраховане, да са задължени със закон да работят с тази система;
- Максималната отстъпка от застрахователната премия и максималната надбавка към нея да са еднакви за всички застрахователи;
- Броят на класовете /стъпките/ в системата и начинът за преминаване  от едно стъпало в друго също трябва да са еднакви за всички застрахователи;
- Изграждане на единна система за следене мястото на застрахования  в  бонус-малусовата скала при промяна на застрахователя.